Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

AMD is an acronym for

Ajax Modules Dojo
Asynchronous Module Definition
Asynchronous Multiple Deferred
Asynchronous Module Dojo
Ajax Multiple Definition
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon