Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Iisá lang ang kabán mo ng palay. Alín ang uunahin mo? Pakainin ang iyóng pamilya ngayón o itaním ang palay upang may kakainin ang iyong pamilya sa hináharáp?

You have one and only one kaban of palay. Which will you do? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have food in the future?
What will you do with your one and only one kaban of palay? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have something to eat in the future?
You have one and only one kaban of palay. Which will you do first? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have something to eat in the future?
You can only do so much with your one kaban of palay. What are you going to do? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have food tomorrow?
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon