Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

What three attributes do you need to access an Azure Storage Queue?

URI Address, Username, Password
URI Address, AccountName, AccountKey
URI Address, Primary Access Key, Secondary Access Key
URI Address, Subscription ID, Access Key
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon