Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Given the following assignment: s = ('xxx', 'abcxxxabc', 'xyx', 'abc', 'x.x', 'axa', 'axxxxa', 'axxya'), what is the result of the expression filter ((lambda s: re.search(r'xxx', s)), s)?

This expression will result in a syntax error.
('x.x')
('xxx', 'abcxxxabc', 'axxxxa')
('xxx')
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon