Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

What is the correct CSS syntax

-moz-border-radius: 5px 0px 0px 5px; -webkit-border-radius: 5px 0px 0px 5px; border-radius: 5px 0px 0px 5px;
border-radius: 5px 0px 0px 5px; -webkit-border-radius: 5px 0px 0px 5px; -chrome-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
-moz-border-radius: 5px 0px 0px 5px; -webkit-border-radius: 5px 0px 0px 5px; -chrome-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon