Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

What is the correct way to retrieve the theme's style.css file URL?

get_stylesheet_uri()
get_stylesheet_directory_uri()
get_template_directory_uri()
get_stylesheet_directory()
get_template_directory()
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon