Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Kung hindî ang mga taong mabubuti, matatalino, may malasakit sa bayan ang papasok sa pulítika, sino ang pagpipilian sa eleksyón? Sino ang mamumunò sa bayan?

If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, will there be a choice at election time? Who will lead the nation?
If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, who will we choose from at election time? Who will lead the nation?
If people who are good, smart and who love the country will not enter politics, who will there be to choose from come election time? Who will lead the nation?
If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, who will there be to choose from during elections? Who will lead the nation?
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon