Elance Exams Answers PDF file

-- PDF FILE --
Download PDF file of elance Zoho Creator Exam Answers
elance-zoho-creator-exam.pdf

Determine the output below: <cfset session.name = "Dave"> <cfset variables.name = "John"> <cfset application.name = "TestApp"> <cfset server.name = "TestServer"> <cfoutput>#name#</cfoutput>

Dave
TestApp
John
TestServer
No output. An error will be thrown.
Top
  • Follows us our servcies
  • Facebook icon
  • Linkedin icon
  • twitter icon
  • rss icon
  • social icon